dot dot
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์

กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชียนไลฟ์

1.   ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.   บริษัทฯ มีนโยบายเปิดกว้างเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการสมัครเป็นสมาชิกบริษัท เอเชียนไลฟ์ โดยไม่จำกัด

เพศ เชื้อชาติ ภาษา ลัทธิทางการเมืองและการนับถือศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น

3.   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับหรือปฏิเสธในการขอสมัครเป็นสมาชิก

4.   บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการสืบทอดทางมรดกในกรณีที่ผู้สมัครหรือสมาชิกเสียชีวิตลง ผู้รับสืบทอดมรดกจะต้องกำหนดไว้

ในใบสมัครเพื่อรับสิทธิ์และหน้าที่รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ

5.   สมาชิกสามารถที่จะขอสละสถานะของการเป็นสมาชิกโดยแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ

6.   ห้ามมิให้สมาชิกขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทฯ กำหนด หรือขายตัดราคาโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและบริษัทฯ

ได้ตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสมาชิกภาพและผลประโยชน์ของสมาชิกผู้นั้นโดยทันที

7.   ผู้สมัครรับรู้ว่าการฝึกอบรม การจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายหรือการอื่นใดที่จะมีขึ้นภายหลังที่บริษัทฯ รับสมัคร

เป็นสมาชิกแล้วนั้น จะเกิดขึ้นก็แต่โดยความสมัครใจของผู้สมัครเท่านั้น

8.   บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการโอนย้ายสายงานกันโดยเด็ดขาด เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ

9.   ผู้สมัครเข้าใจดีว่าการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ไม่ได้หมายความว่าเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ห้าม

การแสดงตนว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการชี้แจงหรือออกความคิดเห็นต่าง ๆ หรือติดต่อธุรกิจใด ๆ

กับบุคคลภายนอกโดยใช้ชื่อบริษัทฯ

10. ผู้สมัครยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการของบริษัทฯ เป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ผู้สมัครรับรองว่า

จะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

11. ห้ามมิให้สมาชิกทำการลงโฆษณาในนามบริษัทฯ หรือใช้สัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาบุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิก

12. สมาชิกจะต้องทำการอบรมแนะนำสมาชิกใหม่ภายใต้องค์กรของตนเองได้เข้าใจถึงปรัชญา และแนวทางการทำงาน ผลิตภัณฑ์

และแผนการทำธุรกิจของบริษัทฯ

13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการทำให้บริษัทฯ

และผู้บริหารเสื่อมเสียชื่อเสียง

14. บริษัทฯ สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ แผนแบ่งปันผลตอบแทน ราคาผลิตภัณฑ์ ในเวลาใดก็ได้เพื่อ

เป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอผ่านความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยจะแจ้ง

ให้สมาชิกทราบต่อไป และมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ

15. ผู้สมัครยอมรับและจะปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ผู้สมัครได้รับรู้แล้ว

การรับรู้ดังกล่าวให้หมายความรวมถึง การรับรู้ทางเอกสารหรือทางไปรษณีย์หรือประกาศของบริษัทฯ หรือนสิ่งพิมพ์ใด ๆ ของบริษัทฯ

16. ผู้สมัครรับรองว่าจะไม่กล่าวอ้างหรือโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงไม่ว่าจะเกี่ยวกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ

หรือข้อเท็จจริงใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากที่ปรากฏบนฉลากสินค้าหรือเอกสารหรือการโฆษณาที่บริษัทฯ

เผยแพร่แล้วเท่านั้น

17. ผู้สมัครจะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ของผู้สมัครในความเสียหายหรือถูกกล่าวหาหรือถูกเรียร้องหรือถูกดำเนินคดี

ทางศาล อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของผู้สมัครโดยนอกเหนือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

โดยกระทำต่อผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นใด โดยผู้สมัครจะไม่เรียกร้อง ฟ้อง หรือไล่เบี้ยเอาจากบริษัทฯ ทั้งสิ้นdot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletฺเวปบิมสบาย
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletยืนยันการโอนเงิน
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์
dot
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - ข้อมูลทั่วไป
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างตำแหน่งทางธุรกิจ
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Member
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Distributor
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Manager
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Director
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Vice President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
dot
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ลีฟ แคปซูลเปลี่ยนแพคเกจ เวป www.healthypls.com
ใบประกาศนียบัตรรับรองตัวแทนขายของ APCO


Copyright © 2012 All Rights Reserved.