dot dot
dot
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - ข้อมูลทั่วไป

 

 

เอเชียนไลฟ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยตามหลักวิทยาศาสตร์สากล โดยผ่านองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง สามารถสร้างฐานะ และความมั่นคงให้แก่สมาชิก ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคม และสร้างเสริมเศรษฐกิจด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก

 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเอเชียนไลฟ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  • มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
  • มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%

ในปี 2548 เพื่อยกระดับให้เป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงามอย่างครบวงจร เอเชียนไลฟ์ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นในเครือเดียวกันคือ องค์กรวิจัยพัฒนา บจก. เอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์, ดรงงานผลิตเครื่องสำอาง บจก. แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บจก. กรีนโกลด์ ให้อยู่ภายใต้การบริหารที่มีเอกภาพของบริษัทเดียวกันคือ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยสมาชิกเอเชียนไลฟ์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ซึ่งผลิตโดยโรงงานในกลุ่มบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข และใบประกาศนียบัตร ISO 14001:1996

เพื่อให้สมาชิกมีส่วนในการสร้างบริษัท บริษัทฯ จึงได้ให้สมาชิกร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ สร้างแผนการตลาดเอเชียนไลฟ์ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย โปร่งใส เข้าใจง่ายให้ความมั่นใจ และเป็นธรรมแก่สมาชิก ภายใต้อุดมการณ์ และปรัชญา “ผสานใจ สู่หลักชัยในชีวิต (Mutual commitment to Success)” ของบริษัท

 

การสมัครสมาชิกเอเชียนไลฟ์

1.ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเอเชียนไลฟ์มาก่อน

3.ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 รหัส สามีและภรรยาสามารถสมัครคนละ 1 รหัส แต่ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างสายงานสมีหรือภรรยาเท่านั้น

4.ใบสมัครสมาชิกจะต้องมีลายเซ็นของผู้สมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

          4.1สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุใช้สำหรับสมัครสมาชิกเอเชียนไลฟ์เท่านั้น

          4.2สำเนาบัญชีธนาคาร (ใช้ในการโอนค่าคอมมิชชั่นให้แก่ท่าน ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน)

          4.3สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

5.ใบสมัครสมาชิกต้องระบุรหัสสมาชิกของผู้แนะนำและรหัสสมาชิกของ Upline (เมื่อสมัครสมาชิกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้แนะนำ Upline หรือโอนย้ายสายงานได้)

6.การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับค่าสมัครและสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครหรือสำเนาอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

7.ค่าสมัครสมาชิก 200 บาทต่อปี

8.การต่ออายุสมาชิก

         8.1 ชำระค่าต่ออายุสมาชิก 200 บาทต่อปี โดยสามารถต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าหรือภายในเดือนที่หมดอายุสมาชิก

         8.2 สมาชิกที่รักษายอดไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับสิทธิ์ต่ออายุสมาชิกฟรีอัตโนมัติ เมื่ออายุสมาชิกครบ 1 ปี แล้วยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกจะมีผลดังนี้

                   1.ได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก แต่จะไม่ได้รับคะแนนสะสมของสายงานและไม่คำนวณคอมมิชชั่น

                   2.สมาชิกมีสิทธิ์ต่ออายุใหม่ภายใน 3 เดือนนับจากเดือนที่หมดอายุสมาชิก

                   3.เมื่อต่ออายุสมาชิกร่วมกับการรักษายอด จะเริ่มสะสมคะแนนของสายงานและคำนวณคอมมิชชั่นให้ทันทีในวันที่ต่ออายุสมาชิก

                   4.หากเกินระยะเวลา 3 เดือนแล้วไม่ต่ออายุสมาชิก จะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิก User ได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแต่ไม่สามารถทำธุรกิจได้

                   5.หากต้องการทำธุรกิจให้สมัครสมาชิกใหม่และต่อโครงสร้างใหม่

9.การลาออกเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกเอเชียนไลฟ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะลาลาออกเพื่อสมัครใหม่ได้ และจะสมัครสมาชิกใหม่ได้ต้องนับระยะเวลาอย่างน้อยอีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก

 

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

1.สั่งซื้อด้วยตนเองที่สมาชิกเอเชียนไลฟ์ทั่วประเทศ โดยชำระเงินและรับสินค้าจากสมาชิกโดยตรง

2.สั่งซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์จำหน่ายเอเชียนไลฟ์ หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยชำระเงินและรับสินค้าจากศูนย์จำหน่ายฯ

 

การชำระเงิน

1.เงินสดที่สำนักงานเอเชียนไลฟ์

2.โอนเงินเข้าบัญชี

 

การรับสินค้า

1.รับด้วยตนเองที่สำนักงานเอเชียนไลฟ์

2.รับทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเคอรี่

 

การรับประกันการเปลี่ยนและคืนผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

- บริษัทฯ รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายหรือชำรุดจากการผลิตและมีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน ภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน โดยให้นำใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) มาแสดงด้วย (สำหรับใบเสร็จรับเงินที่เปิดศูนย์จำหน่าย 30,000 คะแนนให้ระยะเวลาภายใน 15 วัน

- สมาชิกสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีคะแนนที่เท่ากันและราคาที่เท่ากันหรือสูงกว่าราคาเดิม หากราคาสูงกว่าให้ชำระเงินตามจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

- สำหรับสินค้ารายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนได้

- สำนักงานใหญ่ เอเชียนไลฟ์ กำหนดวันรับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้น การคืนผลิตภัณฑ์

- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน และผลิตภัณฑ์ที่จะคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ยังไม่ได้เปิดกล่องหรือยังไม่ได้ใช้ พร้อมนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วยโดยบริษัทฯ จะคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือให้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าอื่นในมูลค่าเท่ากัน

- การรับคืนผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ คืนเงินให้เต็มจำนวน บริษัทฯ จะหักค่าตอบแทนและค่าคอมมิชชั่นที่ได้จ่ายไปแล้วตลอดสายงาน

- บริษัทฯ รับประกันความพอใจในผลิตภัณฑ์ หากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 10 วัน และไม่พอใจผลิตภัณฑ์ สามารถส่งผลิตภัณฑ์คืนบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาเท่ากัน โดยไม่คิดมูลค่าหรือคืนเงินให้เต็มจำนวน

หมายเหตุ : การรับประกันนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่ถูกวิธี หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปมากกว่า 20% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

การรับเงินค่าคอมมิชชั่น

- ติดต่อขอรับผ่านทางธนาคารทุกแห่ง ยกเว้น ธนาคารที่มีเลขบัญชีมากกว่า 10 หลัก และบัญชีฝากประจำ โดยสมาชิกระบุชื่อบัญชี (ต้องตรงกับชื่อสมาชิก) ชื่อธนาคาร สาขาของธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ในใบสมัครสมาชิก พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

 

กำหนดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

รายสัปดาห์ : ทุกวันพฤหัสบดี สำหรับรอบวันศุกร์ – วันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ก่อน

รายเดือน : ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หมายเหตุ ถ้าวันที่ 10 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในวันทำการ (ของธนาคาร) ถัดไป

 

การโอนเงินค่าคอมมิชชั่น

1.สมาชิกที่มีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละรอบมากกว่า 100 บาทขึ้นไป (หลังจากหักภาษีรายได้ ณ ที่จ่ายตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร) จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นทุกสัปดาห์ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินทั่วประเทศ 12 บาท

2.สมาชิกที่มีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละรอบน้อยกว่า 100 บาท หรือสมาชิกที่มีค่าคอมมิชชั่น แต่ยังไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารมายังบริษัทฯ ค่าคอมมิชชั่นจะถือเป็นค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย บริษัทฯ จะสะสมยอดจนครบ 100 บาท และสมาชิกจะได้รับคอมมิชชั่นค้างจ่ายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากสมาชิกต้องการรับค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย โปรดแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารภายในสิ้นเดือน เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

3.หากสมาชิกแจ้งบัญชีธนาคารมายังบริษัท ฯ ภายในรอบสัปดาห์ที่มีค่าคอมมิชชั่น สมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในวันพฤหัสบดีถัดไปตามรอบปกติ

4.ถ้าสมาชิกไม่มาติดต่อเพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่นภายใน 7 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ซึ่งสมาชิกไม่สามารถมาขอรับค่าคอมมิชชั่นได้อีก บริษัทฯ ถือว่าค่าคอมมิชชั่นได้หมดอายุและถูกยกเลิกแล้ว

 

การโอนกรรมสิทธิ์

สมาชิกสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกให้กับผู้อื่นได้ โดย

1.จะต้องมีตำแหน่ง Director ขึ้นไป

2.เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.มียอดซื้อต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.ผ่านเกณฑ์พิจารณาจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะอนุมัติให้ในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทายาทตามกฎหมาย

 

การดูโครงสร้างสายงานทาง Internet

1.เปิด www.asianlife.co.th

2.Double click ที่ข้อความ “สมาชิกตรวจสอบข้อมูล” อยู่ด้านล่างของหน้าแรก

3.กรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน (เลขที่บัตรประชาชน 4 ตัวหลัง)

4.คลิกปุ่ม “Submit” เพื่อเข้าดูโครงสร้างสายงาน

 




แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์

คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างตำแหน่งทางธุรกิจ
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Member
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Distributor
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Manager
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Director
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Vice President
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง President
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
คู่มือสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์



dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletฺเวปบิมสบาย
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletยืนยันการโอนเงิน
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์
dot
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - ข้อมูลทั่วไป
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างตำแหน่งทางธุรกิจ
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Member
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Distributor
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Manager
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Director
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Vice President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
dot
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ลีฟ แคปซูลเปลี่ยนแพคเกจ เวป www.healthypls.com
ใบประกาศนียบัตรรับรองตัวแทนขายของ APCO


Copyright © 2012 All Rights Reserved.